Agentbasert modell av elsertifikatmarkedet (MARC) klar for lansering

MARC – Multi-Agent Renewable Certificate model

Etter over 2 års utvikling er vår agentbaserte modell av sertifikatmarkedet (MARC) klar for lansering. Utviklingsprosjektet har hatt en ramme på nesten 3 millioner kroner og vært finansiert av et dusin private og offentlige aktører, og har etter alle solemerker oppnådd målet, nemlig å utvikle verdens første agentbaserte markedsmodell for et kvotemarked.

Bakgrunn

Elsertifikatprisen styres i stor grad av dagens sertifikatbalanse og forventinger om framtidig sertifikatbalanse. Etter hvert som markedet nærmer seg balanseperioden vil prisene i enda mindre grad vil styres av utbyggingskostnadene og i større grad av forventinger om framtidig sertifikatbalanse. For å bedre forstå hvordan markedet vil kunne utvikle seg fram mot balanseperioden lanserer vi, sammen med Thema Consulting Group, endelig en agentbasert markedsmodell av elsertifikatmarkedet.

Fram til i dag har fundamentale likevektsmodeller hovedsakelig vært benyttet til å analysere markedet. Slik modeller er basert på kostnadsdekning på tilbudssiden og har egnet seg godt til å analysere investeringsfasen av markedet, men etter hvert som vi nærmer oss slutten av denne fasen er det sannsynlig at prisene i større grad avvike fra utbyggingskostnadene. Skal man da kunne si hvor markedet vil ta vei trengs en tilnærming som tar høyde for aktørenes strategier og forventninger.

Agentbasert modellering har opprinnelig røtter fra spillteori og kybernetikk, men har i økende grad blitt bruk til å studere markeder hvor en likevekt har vist seg vanskelig å oppnå. Modelltilnærmingen skiller seg fra en standard likevektstilnærming vet at den ikke bygger på en overordnet antakelse om kostnadsdekning, men heller tar utgangspunkt i å fange de individuelle aktørenes adferd og la utfallet bestemmes av deres interaksjoner. Utfordringen er å beskrive markedsaktørenes adferd og modellere dette dynamisk. Utviklingen har derfor vært en tidkrevende prosess og strukket seg over 3 år.

Vi skrev i 2014, da prosjektet startet, en blogpost om hvorfor vi mente en agentbasert modell er bedre egnet til å modellere markedet for elsertifikater enn fundamentale likevektsmodeller. Disse punktene er kanskje enda mer aktuelle i dag og det er en glede å endelig kunne lansere denne modellen vår.

Modellen er utviklet av Optimeering og Thema, og finansiert av Forskningsrådet, Innovasjon Norge, samt en rekke private og offentlige aktører, deriblant NVE, Energimyndigheten, ENOVA, BKK og Statkraft. En forenklet beskrivelse av MARC-modellen finner du her.

Hva vi tilbyr

Markedsanalyser basert på MARC-modellen vil i all hovedsak være tilgjengelig gjennom deltakelse i vårt Sertifikatmarkedsforum EMF (El-Certificate Market Forum), som er et felles samlingssted for aktører i bransjen. Alle deltakerne i forumet møtes jevnlig for å diskutere mulige endringer i elsertifikatmarkedet og se nærmere på deres mulige innvirkning på sertifikatmarkedet ved hjelp av MARC-modellen.

Mer informasjon om modellen og våre modellbaserte analysetjenester finnes i denne flyeren. For øvrig informasjon ta kontakt med Karan Kathuria.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *